MEVLEVİ AHMET REMZİ AKYÜREK İLE DİVAN ŞAİRİ OLAN FÜZULİ...
Muhammed Cemil Cömert

Muhammed Cemil Cömert

İrfan Meclisi

MEVLEVİ AHMET REMZİ AKYÜREK İLE DİVAN ŞAİRİ OLAN FÜZULİ 1.BÖLÜM

07 Mart 2019 - 03:01 - Güncelleme: 07 Mart 2019 - 09:04

Şehri nebi, şehri nabi şanlı şehir Şanlıurfa www.haber414.com haber portalından merhaba efendim bu gün ki yazımızda sizlerle vefa üzerine konuşmayı uygun gördüm.
 

Kaldı mı vefada üzerine yazı yazıyosunuz dediğininizi duyar gibiyim haklısınız.

Ziya paşa merhum o bıçak gibi keskin edasıyla şöyle der.

 

Her kim ki arar bu –i vefa tab- ı beşerde

Benzer ona kim devlet umar zilli humadan

 

Yani diyor ki günümüz türkçesiyle Ziya paşa, insanın tabiatında vefanın değil kendisini kokusunu arayan bile masal kuşunun gölgesinde gölgelenmek ister gibi bir saçmalık içindedir.
 

Acaba öyle mi yoksa ziya paşa sinirli bir anına denk gelerek hiç kimsede vefa yok demeye getiriyor olabilir mi azdan az olur gibi kibrit-i ahmer gibi yani  demire sürünce altına çevirecek olan o kıymette ki maddedir ki hayali var kendi yok hattı zatında bu gibi mısralar iyi insanın vefalı olacağına dair tersinden bir işarettir söz sırası buraya geldiğinde sizlerle Füzulinin vefa redifli gazeline Ahmet remzi Akyürek merhumun yaptığı tahmisin izahı hakkında konuşmaya gayret göstereceğim öncelikle tahmisin kelime kökenine geleceğim ki arapçada hams beş tahmiste beşleme demektir yani divan şiirinde bir gazel yazılır iki mısradan oluşur bir başka şair gelir o iki mısranın üzerine üçer mısra ekler kalite zerre düşmez aksine yükselir ve tam sadra şifa maşallah barekallah tam ağızlara layık otuz beş mısralık bu şiir vücuda gelir
 


İstanbul Yolculuğu1310/1892’de İstanbul’a giden Ahmet Remzi Efendi, bu dönemde Yenikapı Mevlevihanesi’nde kalmış, her ne kadar babasından sikke giymiş ise de Abdülbaki Baykara’nın babası Celaleddin Efendi tarafından da kendisine tekbir ile sikke giydirilmiştir.Ahmet Remzi Dede’nin bu İstanbul macerası Abdülbaki Baykara ve Veled Çelebi ile yakın ilişkisinin de temelini oluşturmuştur.

İstanbul’da kaldığı bir yıl içerisinde Divan-ı Muhasebatta mülâzım olarak görev yapan Remzi Dede, Fuzûlî’nin:

Fuzûlî ayb kılma yüz çevirsem ehl-i âlemden

Neden kim her kime yüz tuttum andan yüz belâ gördüm

gazeline mutarraf bir tahmis yapmıştır. O dönemde “Matbuat-ı Dahiliyye”de çalışan ve İstanbul’da neşrolunan Arapça-Farsça gazeteleri teftiş eden Veled Çelebi’nin delâletiyle bu tahmis, ilk defa “Hazine-i Fünûn”da yayımlanmıştır. aşağıda verdiğimiz tahmisin manası üzerinde iki bölümden oluşacagını belirterek bu büyüleyici eser üzerinde konuşmaya devam edeceğimizi tekrar be tekrar belirtmekte fayda görüyorum ve 

 gördüğüm zaman beni çarptı buyrun sizide çarpsın:

 

Ruhi dilberde gerçi mahdan Ruşen ziya gördüm

Küduret verdi hattı şimdi baktım bi safa gördüm

Neye atfı nigah ettimse ahir bir hata gördüm

Vefa herkimseden istedim andan cefa gördüm

Bi vefa dünyada ne gördüm bi vefa gördüm

 

Fezai aşka düştüm bi seri pavalihi hayran

Visal ümidi dilde menzilimdir vadi i hicran

Bana bir destgir olsun diye halim edip ilan

Kime kim halimi izhar eyledim isteyip derman

Özümden bin beter anı derde müptela gördüm

 

Tahammül kalmadı bu haleta hırmanlık el verdi

Harabım arzı üstad eyledim perişanlık el verdi

Dolaştım su be su me- yus olup pişmanlık el verdi

Ayak bastım reh-i ümmide, sergerdanlık el verdi
Emel serriştesin tuttum elimde ejderha gördüm

 

Tasavvur eyledim aşk içre kendimden elem defin

Tahacüm etti ol ben istedimse her neden defin

Meğer yar eylemezmiş aşıkından hiç sitem defin

Mükedder hatırımdan kılmadı bir kimse gam defin

Sefadan söyleyen hem demleri ehli riya gördüm

 

Perişanıyi zülfü yar olursa bu dile merkez

Müneccim beyhüde tedbir kılma hoş geri gelmez

Hele yaver değil kim fehm eyledim talihim öz kez

Bana gösterdi gerdun tire bahtım kevkebin yüzkez

Beni bedbaht anı her gah kim bahtım kara gördüm

 

Usandım yar ile ağyardan çektiğim gamdan

Vefa ümidi yanlış rey imiş her bir ademden

Kenare gir olursam çok mu remzi bunca hemdemden

Fuzuli ayb kılman yüz çevirsem ehli alemden

Neden kim her kime yüz tuttum andan yüz bela gördüm.

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum